ΚΟΠΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ART ΤΟΥ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

Απορρίφθηκε τελικά και επίσημα η αίτηση του Γιώργου Καρατζαφέρη, μέσω της εταιρείας CITYNEWS για τηλεοπτική άδεια, καθώς όπως αναφέρει το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας...
ενημέρωσης, δεν έγινε δεκτή, καθώς δεν ''συνοδεύεται από το παράβολο υπέρ του Δημοσίου''.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης:
Δεν    γίνεται    δεκτή    η    υπ’    αρ.    13196/4.7.2016    αίτηση    συμμετοχής    της    εταιρείας    CITYNEWS AE (ΑΡΤ     ΤV) στη     διαγωνιστική     διαδικασία     χορήγησης     τεσσάρων     (4)     αδειών     παρόχων περιεχομένου  επίγειας ψηφιακής  τηλεοπτικής          ευρυεκπομπής    ελεύθερης   λήψης εθνικής    εμβέλειας        ενημερωτικού        προγράμματος        γενικού περιεχομένου        για        μετάδοση υψηλής     ευκρίνειας      (high          definition),     επειδή     δεν     συνοδεύεται     από     παράβολο     υπέρ     του    Δημοσίου    ποσού    τριάντα    χιλιάδων    (30.000) ευρώ,    όπως ορίζεται    στο    άρθρο    10    παρ.    5    του    ν.    4339/2015        και    στην    παρ.    4.2    περ.    στ΄    του    Κεφαλαίου    4    της    υπ’    αρ.    1/2016    Προκήρυξης    του    Υπουργού Επικρατείας.