ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Εκπτώσεις στα δημοτικά τέλη για τους συνεπείς φορολογούμενους, προβλέπει μεταξύ άλλων πολυνομοσχέδιο που φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Ιουλίου το υπουργείο Εσωτερικών. Παράλληλα, θα...
παρέχεται σε πολίτες και επιχειρήσεις η δυνατότητα νέας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημοτικές επιχειρήσεις, με στόχο να εισρεύσει ρευστό στα δημοτικά ταμεία. Το πολυνομοσχέδιο, επίσης, θα υποχρεώνει του δήμους να διατηρούν τα αποθεματικά τους στην τράπεζα που επιθυμούν με το υψηλότερο επιτόκιο ενώ επανεισάγει τον θεσμό του ελεγκτή νομιμότητας των ΟΤΑ και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας των ΟΤΑ.
Έως τις 31 Ιουλίου 2016 θα τεθεί σε λειτουργία και το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης για την επιλογή υψηλόβαθμων στελεχών στις θέσεις αυξημένης ευθύνης. Στο Μητρώο εγγράφονται κατόπιν αίτησής τους:
1. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με βαθμό Α', του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Δήμων και Περιφερειών, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι έχουν λάβει στην αξιολόγηση για δύο συνεχείς περιόδους τελική βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του βαθμού 75 ανά αξιολογική περίοδο, και πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος.
Είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης .
Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης.
Έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη ή προϊστάμενοι Διεύθυνσης επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη.
2. Καθηγητές όλων των βαθμίδων και λέκτορες Πανεπιστημίων και μέλη ΕΠ Τ.Ε.Ι., καθώς και μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς και οι ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων και Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.
3. Το επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αυτές.
4. Οι απόστρατοι αξιωματικοί που είναι απόφοιτοι της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, της Ανώτατης Σχολής Πολέμου, της Ναυτικής Σχολής Πολέμου και της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας / Ανωτέρων.