ΝΕΑ "ΛΑΒΡΑΚΙΑ" ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

«Λαβράκια» έβγαλαν τα κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος που πραγματοποιούν ελέγχους σε επιχειρήσεις και...
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως τουριστικές.
Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών το διάστημα από 25 Ιουνίου έως και 7 Αύγουστου διαπιστώθηκαν συνολικά (103) παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και του υγειονομικού κανονισμού, σε (81) επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν:
(34) φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν στη μη έκδοση (502) αποδείξεων,
(65) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας (μη καταχώρηση στους πίνακες προσωπικού και εργασία πέραν του ωραρίου), που αφορούσαν (232) εργαζόμενους και
(4) παραβάσεις που αφορούσαν στη λειτουργία καταστημάτων χωρίς άδεια.
Πιο αναλυτικά:
Στις περιοχές Λαγονήσι - Π. Φώκαια – Γλυφάδα , σε έξι (6) καταστήματα διαπιστώθηκαν τρεις (3) περιπτώσεις μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσαν (19) εργαζόμενους και τέσσερις (4) περιπτώσεις εργασίας πέραν του ωραρίου, που αφορούσαν δεκατρείς (13) εργαζόμενους.
Στις περιοχές Νέα Ερυθραία – Κηφισιά – Χαλάνδρι – Μαρούσι , σε επτά (7) καταστήματα διαπιστώθηκαν τέσσερις (4) περιπτώσεις μη έκδοσης δώδεκα (12) αποδείξεων, τέσσερις (4) περιπτώσεις μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσαν είκοσι τέσσερις (24) εργαζόμενους και τρεις (3) περιπτώσεις εργασίας πέραν του ωραρίου, που αφορούσαν επτά (7) εργαζόμενους.
Στις περιοχές Καλλιθέα - Άθυτο Χαλκιδικής , σε εννιά (9) καταστήματα διαπιστώθηκαν μία περίπτωση μη έκδοσης πέντε (5) αποδείξεων, τέσσερις (4) περιπτώσεις μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσαν πέντε (5) εργαζόμενους και έξι (6) περιπτώσεις εργασίας πέραν του ωραρίου, που αφορούσαν είκοσι επτά (27) εργαζόμενους.
Στην περιοχή της Χαλκίδας , σε ένα κατάστημα διαπιστώθηκε μία περίπτωση μη έκδοσης (19) αποδείξεων και μία περίπτωση μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσε είκοσι επτά (27) εργαζόμενους.
Στην περιοχή της Καβάλας , σε επτά (7) καταστήματα διαπιστώθηκαν τρεις (3) περιπτώσεις μη έκδοσης έντεκα (11) αποδείξεων, τέσσερις (4) περιπτώσεις μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσαν έντεκα (11) εργαζόμενους, τρεις (3) περιπτώσεις εργασίας πέραν του ωραρίου, που αφορούσαν τέσσερις (4) εργαζόμενους, καθώς και τέσσερις (4) περιπτώσεις λειτουργίας καταστημάτων χωρίς άδεια.
Στη Μύκονο, σε επτά (7) επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν πέντε (5) περιπτώσεις μη έκδοσης (38) αποδείξεων και τέσσερις (4) περιπτώσεις μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσαν τέσσερις (4) εργαζόμενους.
Στη Θάσο, σε επτά (7) καταστήματα διαπιστώθηκαν δύο (2) περιπτώσεις μη έκδοσης οκτώ (8) αποδείξεων, μία περίπτωση μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσε έναν εργαζόμενο και τέσσερις (4) περιπτώσεις εργασίας πέραν του ωραρίου, που αφορούσαν είκοσι δύο (22) εργαζόμενους.
Στη Ζάκυνθο, σε οκτώ (8) καταστήματα διαπιστώθηκαν επτά (7) περιπτώσεις μη έκδοσης ενενήντα (90) αποδείξεων και δύο (2) περιπτώσεις μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσαν δύο (2) εργαζόμενους.
Στην περιοχή της Κατερίνης , σε επτά (7) καταστήματα διαπιστώθηκαν μία περίπτωση μη έκδοσης έξι (6) αποδείξεων, τέσσερις (4) περιπτώσεις μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσαν δώδεκα (12) εργαζόμενους και τέσσερις (4) περιπτώσεις εργασίας πέραν του ωραρίου, που αφορούσαν (19) εργαζόμενους.
Στην περιοχή της Χαλκίδας, σε οκτώ (8) επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν επτά (7) περιπτώσεις μη έκδοσης (301) αποδείξεων.
Στη Θεσσαλονίκη, σε δύο (2) καταστήματα διαπιστώθηκε μία περίπτωση μη έκδοσης τριών (3) αποδείξεων, μία περίπτωση μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσε έναν εργαζόμενο και μία περίπτωση εργασίας πέραν του ωραρίου, που αφορούσε έναν εργαζόμενο.
Στην Καλαμάτα, σε έξι (6) καταστήματα διαπιστώθηκαν δύο (2) περιπτώσεις μη έκδοσης οκτώ (8) αποδείξεων και πέντε (5) περιπτώσεις μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσαν δεκατρείς (13) εργαζόμενους.
Στη Σαντορίνη, σε τέσσερα (4) καταστήματα διαπιστώθηκαν τρεις (3) περιπτώσεις μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσαν είκοσι τρεις (23) εργαζόμενους και δύο (2) περιπτώσεις εργασίας πέραν του ωραρίου, που αφορούσαν τέσσερις (4) εργαζόμενους.
Στο Ρέθυμνο, σε δύο (2) καταστήματα διαπιστώθηκαν δύο (2) περιπτώσεις μη καταχώρησης στους πίνακες προσωπικού, που αφορούσαν δεκατρείς (13) εργαζόμενους.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και θα διαρκέσουν όλο το διάστημα της τουριστικής περιόδου.