ΣΤΗ SINGULAR LOGIC Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Αναρτήθηκε  στην «Διαύγεια» η ανάθεση, μετά από νέο διαγωνισμό, στην εταιρεία Singular Logic, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της εγκατάστασης στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, του...
πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται για την διεξαγωγή της δημοπρασίας, βάσει της Προκήρυξης 1/2016 του Υπουργού Επικρατείας για την δημοπρασία χορήγησης (4) τηλεοπτικών αδειών.

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (39.900,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.